18.10.2016, Ljubljana, Časopis Delo: Do novega davka pritiski za večje prilive iz NUSZ

Četrtek, 3. november 2016 - 13:06

Katarina Fidermuc je zapisala: "Množično vrednotenje nepremičnin zanima številne interesne skupine, kaže prva statistika o pripombah, ki jih je ministrstvo za finance dobilo med javno razpravo o osnutku novega zakona. Našteli so 45 predlagateljev, ki bi besedilo napisali nekoliko ali povsem drugače, kot so ga na ministrstvu.

Na osnutek novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin se je z javno razpravo in medresorskim usklajevanjem znotraj vlade odzvalo 14 ministrstev, vladnih služb oziroma organov v sestavi, vsa tri združenja občin, šest posameznih občin ter 22 interesnih združenj in posameznikov. 

»Na splošno so predlagatelji pripomb sicer upoštevali povezanost in medsebojno odvisnost sistema množičnega vrednotenja s sistemom zbiranja podatkov o nepremičninah, vendar jih večina meni, da je podatke o nepremičninah treba zagotavljati sistemsko in večnamensko, ne le zaradi množičnega vrednotenja, torej ne le s tem zakonom, ampak tudi z drugimi sistemski predpisi,« ugotavljajo na ministrstvu za finance, kjer bodo pripombe iz javne razprave o množičnem vrednotenju podrobneje proučili do konca oktobra.

Več skupin je predlagalo, naj vlada hkrati začne in poveže reforme na več področjih: vrednotenje nepremičnin, urejanje prostora, torej prostorsko in gradbeno zakonodajo, obdavčitev nepremičnin in delno tudi financiranje občin. »Tako bi po njihovi presoji zagotovil sistemsko in medsebojno usklajenost ukrepov fiskalne, prostorske, zemljiške in drugih politik,« povzemajo na ministrstvu za finance.

Ministrstvo za finance, ki z novim zakonom o množičnem vrednotenju pripravlja izhodišče za novi nepremičninski davek, se namerava do uveljavitve novega davka osredotočiti na NUSZ. Pričakovati je, da bo pred uveljavitvijo nove dajatve na premoženje sistematično pritiskalo na občine, naj svoje podatke za odmero NUSZ uskladijo z zbirkami geodetske uprave (Gurs).

Občine tega še niso naredile, ugotavljajo nepremičninski strokovnjaki. »Če pa bo Gursova baza osnova za bodoči nepremičninski davek, se ji bodo občine morale prilagoditi,« pravi predsednik združenja FIABCI in direktor zasebne nepremičninske družbe Jože Podgoršek."