FIABCI Slovenija deluje v javnem interesu

Združenje FIABCI Slovenija ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora


Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je Slovenskemu nepremičninskemu združenju - FIABCI Slovenija z odločbo št. 215-13/2018/19 z dne 14.03.2019 podelilo status nevladne organizacije na področju urejanja prostora, ki deluje v javnem interesu.

Odločba o podelitvi statusa, da naše združenje kot nevladna organizacija na področju urejanja prostora deluje v javnem interesu je pripeta spodaj.

Kaj pomeni kratica FIABCI?

Pojem FIABCI
 

Gre za mednarodno združenje nepremičninskih veščakov oziroma strokovnjakov, ki je bilo ustanovljeno leta 1945 v Parizu, Francija.

Svetovna (mednarodna) organizacija FIABCI (francoskoFédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agents Immobiliers oziroma angleškoInternational Real Estate Federation) s sedežem v Parizu, Francija, združuje nacionalne asociacije (angleško: Chapterje).

Naše združenje je kot nacionalni "Chapter" v svetovni federaciji FIABCI zastopano z imenom “FIABCI-SLOVENIA”.

Člani FIABCI


Federacija FIABCI, ki deluje z dolgoletno zgodovino, združuje nepremičninske strokovnjake iz 70 držav in preko 100 nacionalnih asociacij ("Chapterjev") na 5 kontinentih sveta.

FIABCI Slovenija v svojih članskih vrstah povezuje nepremičninske strokovnjake iz naslednjih nepremičninskih področij in z njimi povezanimi dejavnostmi:

 • nepremičninsko posredovanje in zastopanje,
 • upravljanje,
 • ocenjevanje vrednosti,
 • investicije in nepremičninski razvoj,
 • pravno in nepremičninsko svetovanje,
 • arhitekturna in inženirska dejavnost,
 • prostorsko načrtovanje in
 • zavarovanje ter
 • akademske in pridružene člane iz Ekonomske fakultete v Ljubljani, Stanovanjskega sklada RS in GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

 

Ugled FIABCI
 

FIABCI uživa široko mednarodno prepoznavnost in ugled za svoje dosežke in je zastopano tudi v Organizaciji združenih narodov (kratica: OZNangleško: United Nations) kot posvetovalno telo v Ekonomskem in socialnem svetu OZN (angleško: UN Economic and Social Council, kratica: ECOSOC), ki deluje pod okriljem Generalne skupščine OZN in je organ, ki koordinira ekonomsko in socialno dejavnost OZN ter specializiranih agencij in ustanov, znanih pod imenom Družina organizacij OZN.

Statistika FIABCI


 

(Vir: http://www.fiabci.org, dostop 24.08.2022)

Pripete datoteke

Namen, cilji in naloge združenja

Glavni namen in cilji združenja:
 

so prispevati  k čim večji stopnji strokovne in poklicne ravni nepremičninske stroke tako v nepremičninskih organizacijah kot pri posameznih nepremičninskih strokovnjakih, nuditi strokovno podporo in prispevati k razvoju stroke in predpisov s področja nepremičnin, prostora, graditve, stanovanj, ocenjevanja, obdavčitve, trajnostnega razvoja, sociale in drugih, z nepremičninami sorodnih in/ali povezanih področij.

Namen in cilje združenje uresničuje z naslednjimi nalogami:
 

 • aktivno sodeluje in skrbi za razširjanje znanja in organizira strokovno izobraževanje svojih članov in podmladka ter strokovne in laične javnosti;
 • sprejme kodeks etike za strokovno delo članov združenja na nepremičninskem področju;
 • daje predloge in sodeluje z upravnimi in vladnimi organi pri sprejemanju predpisov s področja nepremičnin, prostora, graditve, stanovanj, ocenjevanja, obdavčitve, trajnostnega razvoja, sociale in drugih, z nepremičninami sorodnih in/ali povezanih področij
 • nudi strokovno pomoč svojim članom in širši strokovni in laični javnosti, daje predloge tarif za nepremičninske storitve;
 • vzdržuje stike z drugimi strokovnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni, zlasti z mednarodnim nepremičninskim združenjem organizacij in strokovnjakov FIABCI s sedežem v Parizu in drugimi sorodnimi organizacijami;
 • vzpodbuja aktivnosti in dialog med pristojnimi organi in organizacijami za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju nepremičnin, prostora, graditve, stanovanj, ocenjevanja, obdavčitve, trajnostnega razvoja, sociale in drugih, z nepremičninami sorodnih in/ali povezanih področij;
 • v sodelovanju s pristojnimi organizacijami in institucijami skrbi za razvoj informacijskega sistema in za izmenjavo podatkov na nepremičninskem področju;
 • izdaja stalne in občasne publikacije v skladu z veljavnimi predpisi;
 • pripravlja predloge za strokovne standarde za delo na nepremičninskem področju in skrbi za njihovo usklajevanje z mednarodnimi standardi;
 • nudi vladnim in nevladnim organizacijam strokovno pomoč v obliki mnenj in stališč;
 • pripravlja merila za podeljevanje priznanj, certifikatov, licenc za nepremičninske poklice v lastni pristojnosti in za pristojne organe in organizacije;
 • združenje se ukvarja izjemoma tudi s pridobitnimi dejavnostmi, določenimi s statutom, v skladu z veljavnimi predpisi;
 • organizira izobraževalne seminarje za svoje člane in tudi nečlane;
 • izdaja občasne in stalne publikacij in temu podobno;
 • sodeluje na nepremičninskih konferencah (kot so-organizator in v programskih odborih).

O delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja - FIABCI Slovenija

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija pravnoorganizacijsko deluje kot društvo ter združuje nepremičninske strokovnjake, ki so pripravljeni s svojim znanjem in delom pomagati pri razvoju in delovanju nepremičninske stroke v Sloveniji.

Ustanovljeno je bilo na ustanovni skupščini novembra 1992 in ima svoj Statut. Več podatkov o FIABCI Slovenija je na razpolago na teh spletnih straneh.