Vodstvo FIABCI Slovenija:

mag. Marko Novak, predsednik FIABCI Slovenija

mag. Marko Novak, predsednik FIABCI Slovenija

Gregor Gerbec, podpredsednik FIABCI Slovenija

Gregor Gerbec, podpredsednik FIABCI Slovenija

Nina Stupan, generalna sekretarka FIABCI Slovenija

Nina Stupan, generalna sekretarka FIABCI Slovenija

Najvišji organ združenja je zbor združenja, ki ga sestavljajo vsi člani združenja.

Predsednik združenja je predsednik zbora združenja.

Zbor združenja izvoli predsednika združenja z javnim glasovanjem, prav tako podpredsednika združenja, člane upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Vsi člani in organi se izvolijo za mandatno dobo 4 (štirih) let. Člani organov so lahko ponovno izvoljeni brez omejitve.

Združenje zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik v skladu s statutom. Predsednik zastopa združenje samostojno in brez omejitev.

Generalnega sekretarja združenja izvoli upravni odbor za dobo 4 (štirih) let. Generalni sekretar opravlja finančna, materialna in administrativna ter druga opravila v zvezi z delovanjem združenja in njegovih organov. Generalni sekretar je odgovoren predsedniku združenja in Upravnemu odboru združenja.

Vodstvo združenja tvorijo:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • generalni sekretar.

Upravni odbor FIABCI Slovenija:

mag. Tomaž Černe, član upravnega odbora FIABCI Slovenija

mag. Tomaž Černe, član upravnega odbora FIABCI Slovenija

Robert Geisler, član upravnega odbora FIABCI Slovenija

Robert Geisler, član upravnega odbora FIABCI Slovenija

mag. Roman Rener, član upravnega odbora FIABCI Slovenija

mag. Roman Rener, član upravnega odbora FIABCI Slovenija

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve v skladu s sklepi zbora ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost, ki ga izvoli zbor združenja za dobo 4 (štirih) let.

Upravni odbor je sestavljen iz 5 članov, brez podmladka združenja in pridruženih članov združenja. Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik združenja, 
 • podpredsednik združenja in 
 • 3 člani upravnega odbora združenja.


Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru združenja. Upravni odbor lahko sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • razpravlja o predlogu dnevnega reda in gradivu za zbor združenja;
 • skrbi za uresničevanje sklepov zbora združenja;
 • pripravlja predloge programa dela združenja;
 • pripravlja predlog statuta in njegovih sprememb ter dopolnitev in drugih aktov združenja;
 • pripravlja predloge finančnega načrta in letnega poslovnega poročila ter skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja;
 • sprejme pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju združenja.


Upravni odbor združenja lahko po potrebi oblikuje in imenuje stalna ali začasna delovna telesa in strokovne delovne skupine iz vrst strokovnjakov, praviloma izmed članov združenja ter znanstvenih in strokovnih institucij zaradi reševanja posameznih, časovno omejenih vprašanj na področju priprave pomembnih dogodkov iz dejavnosti združenja, zakonodaje, izobraževanja in usposabljanja, socialnega dialoga in oblikovanja dobrih poslovnih običajev. Začasna delovna telesa pripravljajo mnenja, stališča in sklepe za sprejem na Upravnem odboru združenja, po pooblastilu Upravnega odbora združenja pa lahko tudi neposredno preko predsednika združenja ali generalnega sekretarja podajajo strokovna mnenja na pripravljene zakonodajne rešitve v posameznih fazah njihovega sprejemanja. 

Nadzorni odbor FIABCI Slovenija:

Gregor Koritnik, član nadzornega odbora FIABCI Slovenija

Gregor Koritnik, član nadzornega odbora FIABCI Slovenija

Ajda Mrzel Kaluža, članica nadzornega odbora FIABCI Slovenija

Ajda Mrzel Kaluža, članica nadzornega odbora FIABCI Slovenija

mag. Bojan Tomc, član nadzornega odbora FIABCI Slovenija

mag. Bojan Tomc, član nadzornega odbora FIABCI Slovenija

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov in njihovih namestnikov, brez podmladka združenja in brez pridruženih članov združenja, ki jih izvoli zbor združenja za mandatno dobo 4 (štirih) let. Nadzorni odbor voli iz svoje sredine predsednika in namestnika predsednika.

Nadzorni odbor poda letno oceno, ali so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namen in cilje opravljanja nepridobitne dejavnosti.

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora, generalnega sekretarja, predsednika in podpredsednika ter opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja.

Nadzorni odbor kot drugostopenjski organ odloča tudi o pritožbah proti ukrepu častnega razsodišča na drugi stopnji.

Nadzorni odbor sprejema sklepe veljavno, če sta prisotna najmanj 2 člana, oziroma namestnika in če zanje glasuje večina članov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora.

Člani nadzornega odbora imajo pravico biti prisotni na vseh sejah organov združenja, vendar brez pravice glasovanja.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren zboru združenja.

Častno razsodišče FIABCI Slovenija:

Franci Gerbec, član častnega razsodišča FIABCI Slovenija

Franci Gerbec, član častnega razsodišča FIABCI Slovenija

dr. Andreja Cirman, članica častnega razsodišča FIABCI Slovenija

dr. Andreja Cirman, članica častnega razsodišča FIABCI Slovenija

dr. Edo Pirkmajer, član častnega razsodišča FIABCI Slovenija

dr. Edo Pirkmajer, član častnega razsodišča FIABCI Slovenija

Častno razsodišče je sestavljeno iz 3 članov in namestnikov, brez podmladka združenja in brez pridruženih članov združenja, ki jih izvoli zbor združenja za dobo 4 (štirih) let. Iz svoje sredine izvoli predsednika. Častno razsodišče odloča o prekrških na prvi stopnji in posluje po disciplinskem pravilniku združenja.

Častno razsodišče lahko izreče članom združenja naslednje ukrepe: opomin, javni opomin in izključitev.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek.

O pritožbah proti ukrepu častnega razsodišča na drugi stopnji odloča na svojem prvem zasedanju nadzorni odbor kot drugostopenjski organ.

Za disciplinski prekršek članov združenja se šteje nespoštovanje pravil in sklepov organov združenja, kršitev kodeksa združenja ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese ali ugled združenja.