27.07.2020, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija je prejelo povabilo Ministrstva za okolje in prostor, da poda pripombe na predlog sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona (novela SZ-1E)

Ponedeljek, 27. julij 2020 - 10:00

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v zvezi z javno objavljenim predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (predlog novele SZ-1E), ki z dosedanjimi večkratnimi spremembami velja od leta 2003, povabilo k sodelovanju oz. k posredovanju pripomb in predlogov tudi Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija.

Vse zainteresirane člane združenja vabimo k sodelovanju in predlagamo, da priloženi predlog zakona v naslednjih dneh pregledate in sporočite vašo pripravljenost za strokovno sodelovanje pri pripravi pripomb in predlogov.

V začetku avgusta 2020 nameravamo organizirati interni delovni posvet, na katerem bomo oblikovali skupne pripombe, predloge in stališča združenja, da bi jih potem združenje pravočasno oddalo.

S strani MOP zastavljeni rok za posredovanje pripomb in stališč je namreč 20. avgust 2020.

Predlagane spremembe Zakona so usmerjene predvsem v naslednje rešitve:

1) Lastninskopravna razmerja, upravljanje večstanovanjskih stavb in inšpekcijski nadzor

 • Podrobnejša opredelitev načina upravljanja s skupnimi deli.
 • Taksativno določeni posli rednega upravljanja in posli, ki presegajo redno upravljanje, pri čemer bo izvedena sprememba glede soglasij za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje.
 • Obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej.
 • Možnost izvedbe zunanje revizije nad vodenjem poslov upravljanja za posamezno večstanovanjsko stavbo.
 • Možnost elektronskega glasovanja kot enega izmed načinov odločanja etažnih lastnikov o  poslih upravljanja večstanovanjske stavbe.
 • Razširitev inšpekcijskega nadzora in ukrepanja v primeru posega iz posameznega dela v skupni del brez soglasij ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.
 • Natančnejša opredelitev prekrškov upravnika in razširitev nabora prekrškov.
   

2) Najemniška razmerja

 • Skrajšan odpovedni rok v primeru odpovedi najemne pogodbe s strani najemnika ali lastnika ter skrajšan rok za izselitev, določen s strani sodišča.
 • Skrajšan postopek odpovedi in izpraznitve stanovanja v določenih primerih odpovedi najemne pogodbe sklenjene v obliki notarske listine.
   

3) Stanovanjska najemnina

 • Povišanje vrednosti točke, ki velja že od leta 2007, za določitev vrednosti stanovanja, kot osnove za določitev neprofitne najemnine, ki je sedaj daleč od realne vrednosti.
 • Uvedba letne revalorizacije točke za določitev vrednosti stanovanja, za katero se zaračunava neprofitna najemnina.
 • Obvezna določitev vpliva lokacije na višino najemnine s strani občine s faktorjem od 1 do 1,3.
   

4) Subvencija najemnine

 • Obstoječemu cenzusu za upravičenost do subvencije najemnine, ki se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka, se doda ponder v višini 1,1 pri izračunu minimalnega dohodka za enočlansko družino.
 • Subvencija najemnine lahko znaša največ 85% neprofitne najemnine oziroma priznane neprofitne najemnine.
 • Priznana neprofitna najemnina se pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine iz obstoječih 3,00 evrov za m2 stanovanjske površine dvigne na 4,00 evre za m2 stanovanjske površine.
   

5) Stanovanjska politika – interesna združenja, skladi, občine

 • Vzpostavitev javne najemniške službe, ki bo ob določeni povrnitvi stroškov s strani države najemala stanovanja na trgu in jih oddajala v podnajem. Javna najemniška služba bo imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike bo razbremenila vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa jim bo zagotavljala prejemanje rednih dohodkov.
 • Stanovanjski sklad RS bo opravljal vlogo nosilca izvajanja javne najemniške službe, glede na potrebe pa bo v izvajanje vključeval tudi ostale javne lastnike stanovanj.
 • Stanovanjski sklad RS in občinski stanovanjski skladi bodo imeli možnost višjega zadolževanja, s čimer se jim bo zagotovilo zadostna sredstva za začetne investicije v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj.
 • Občinam se v primeru prodaje omeji razpolaganje z zazidljivimi zemljišči, namenjenimi za večstanovanjsko gradnjo.
   

Povabilo MOP in tekst Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (predlog novele SZ-1E) sta v pripetih datotekah.