Kaj pomeni kratica FIABCI?

Gre za mednarodno združenje nepremičninskih veščakov, ki je bilo ustanovljeno leta 1951 in deluje pod okriljem Združenih narodov.

Znotraj svetovne (mednarodne) organizacije FIABCI (francosko: Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agents Immobiliers oziroma angleško: International Real Estate Federation) s sedežem v Parizu, Francija, nastopa združenje z imenom “FIABCI Slovenia”. 

Pripete datoteke

Namen cilji in naloge združenja

Glavni namen in cilji združenja so prispevati  k čim večji stopnji strokovne in poklicne ravni nepremičninske stroke tako v nepremičninskih organizacijah kot pri posameznih nepremičninskih strokovnjakih, nuditi strokovno podporo in prispevati k razvoju stroke in predpisov s področja nepremičnin, prostora, graditve, stanovanj, ocenjevanja, obdavčitve, trajnostnega razvoja, sociale in drugih, z nepremičninami sorodnih in/ali povezanih področij.

Svoj namen in cilje združenje uresničuje z naslednjimi nalogami:

aktivno sodeluje in skrbi za razširjanje znanja in organizira strokovno izobraževanje svojih članov in podmladka ter strokovne in laične javnosti;

- sprejme kodeks etike za strokovno delo članov združenja na nepremičninskem področju;

- daje predloge in sodeluje z upravnimi in vladnimi organi pri sprejemanju predpisov s področja nepremičnin, prostora, graditve, stanovanj, ocenjevanja, obdavčitve, trajnostnega razvoja, sociale in drugih, z nepremičninami sorodnih in/ali povezanih področij

- nudi strokovno pomoč svojim članom in širši strokovni in laični javnosti, daje predloge tarif za nepremičninske storitve;

- vzdržuje stike z drugimi strokovnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni, zlasti z mednarodnim nepremičninskim združenjem organizacij in strokovnjakov FIABCI s sedežem v Parizu in drugimi sorodnimi organizacijami;

- vzpodbuja aktivnosti in dialog med pristojnimi organi in organizacijami za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju nepremičnin, prostora, graditve, stanovanj, ocenjevanja, obdavčitve, trajnostnega razvoja, sociale in drugih, z nepremičninami sorodnih in/ali povezanih področij;

- v sodelovanju s pristojnimi organizacijami in institucijami skrbi za razvoj informacijskega sistema in za izmenjavo podatkov na nepremičninskem področju;

- izdaja stalne in občasne publikacije v skladu z veljavnimi predpisi;

- pripravlja predloge za strokovne standarde za delo na nepremičninskem področju in skrbi za njihovo usklajevanje z mednarodnimi standardi;

- nudi vladnim in nevladnim organizacijam strokovno pomoč v obliki mnenj in stališč;

- pripravlja merila za podeljevanje priznanj, certifikatov, licenc za nepremičninske poklice v lastni pristojnosti in za pristojne organe in organizacije;

- združenje se ukvarja izjemoma tudi s pridobitnimi dejavnostmi, določenimi s tem statutom, v skladu z veljavnimi predpisi;

- organizira izobraževalne seminarje za svoje člane in tudi nečlane;

- zdaja občasne in stalne publikacij in temu podobno;

- sodeluje na nepremičninskih konferencah (kot so-organizator in v programskih odborih).

O delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja - FIABCI Slovenija

Združenje FIABCI Slovenije pravnoorganizacijsko deluje kot društvo ter združuje nepremičninske strokovnjake, ki so pripravljeni s svojim znanjem in delom pomagati pri razvoju in delovanju nepremičninske stroke v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo na ustanovni skupščini novembra 1992 in ima svoj Statut ter pravilnik o finančnem poslovanju. Več podatkov o FIABCI Slovenija je na razpolago na spletnih straneh.