22.12.2021, Ljubljana, FIABCI Slovenija je MF, FURS in vodjem poslanskih skupin v DZ RS posredovalo pripombe in predloge k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N)

Sreda, 22. december 2021 - 11:00

Združenje FIABCI Slovenija je poslalo ministru za finance, direktorju FURS in vodjem poslanskih skupin Pripombe in predloge k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. 

Na podlagi sodne prakse in prepoznanih vrzeli v trenutni zakonski ureditvi menimo, da je nujno potrebno ustrezno zakonsko urediti določene posebnosti postopkov za pravilno in zakonito odmero NUSZ, saj ureditev v veljavnem ZDavP nima posebnih in potrebnih določb glede postopka odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Iz Letnega poročila Finančne uprave RS za leto 2020 izhaja, da je vloženih zelo veliko, okoli 10.000, pritožb zoper odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ).  Pritožbe se nanašajo pretežno na nekakovostne podatke občin, ki so  podlaga za odmero NUSZ. V zvezi s postopki določanja podatkov, ki so podlaga za odmero NUSZ, je temeljna značilnost, da občine pogosto ne spoštujejo postopka obvezne javne razgrnitve podatkov za odmero NUSZ, kar bi omogočalo zavezancem za plačilo NUSZ pravočasno vlaganje pripomb in ugovorov na občine še pred izdajo odločbe o odmeri NUSZ. Prav tako je iz velikega števila pritožb razvidno, da občine pogosto ne upoštevajo pri določanju podatkov za odmero NUSZ podatke iz uradnih evidenc (kataster stavb, zemljiški kataster, register nepremičnin GURS). Občine same določajo podatke o nezazidanih stavbnih zemljiščih in z njim praviloma ne seznanijo lastnike nepremičnine v fazi določanja. Zato lahko zavezanci ugovarjajo pravilnosti in zakonitosti teh podatkov šele s pritožbo zoper odločbo o odmeri. Zavezanci pa so dolžni plačati nadomestilo v določenem roku, ker pritožba ne zadrži obveznosti plačila.

Ugotavljamo, da je FURS sicer v letu 2016 izdal določena priporočila občinam glede priprave podatkov in vodenja postopkov njihovega določanja, toda številne občine ne izvajajo postopkov predhodne razgrnitve podatkov za pozidana in nepozidana stavbna zemljišča, ki so določena v še vedno veljavnih členih 218.c in 218.č ZGO-1.

Zato menimo, da bi bilo nujno zagotoviti bistveno večjo stopnjo pravne varnosti zavezancev za plačilo NUSZ prav v zvezi z določanjem podatkov, ki jih občine vodijo v svojih zbirkah podatkov. Po naših analizah bi se na ta način ne samo bistveno zmanjšalo število pritožb zoper odločbe o odmeri NUSZ, temveč tudi zagotovili višji prihodki občin iz naslova NUSZ zaradi izboljšane kakovosti podatkov.

Predlagamo, da predlagatelj zakona in poslanske skupine proučijo naše pripombe in predloge za dopolnitev predloga zakona tako, da bo zagotovljena preglednost postopka zajema, upravljanja in kakovosti podatkov za odmero NUSZ ter s tem povezano pravilnost in zakonitost odmere NUSZ.

Menimo tudi, da bi z upoštevanjem predlaganih pripomb in predlogov tudi zagotovili FURS pogoje za učinkovitejše in racionalnejše vodenje postopkov odmere NUSZ v primerjavi s sedanjim stanjem na tem področju, saj je FURS sedaj bolj ali manj samo v vlogi posrednika za izdajo odločb za odmero NUSZ in lahko za pripravo odločb za odmero nadomestila sprejema pogosto tudi očitno nezakonite in nepravilne podatke občin.

Menimo tudi, da bi FURS morala dopolniti sistemska priporočila občinam, ki jih je izdala leta 2016 ter skleniti z občinami učinkovite protokole za določanje in pošiljanje podatkov za odmero NUSZ.

Spremni dopis ter pripombe in predlogi sta v pripetih datotekah k tej novici.